Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Angel Clinic Sp. z o.o. ul. Królewska 57 / II piętro, 30-081 Kraków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000574997, NIP 6772392440

2. Jak się z nami skontaktować?
We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc do nas na adres info@angelclinic.pl 

3. Jakie dane na temat Twojej osoby przetwarzamy oraz skąd je mamy?
Przetwarzamy dane, które zostały podane podczas wypełniania ankiet osobowych pacjenta takie jak dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. Dane te można zaktualizować lub uzupełnić podczas kontaktów z nami. Przetwarzamy również dane dotyczące kontaktu z Państwem w celach ustalenia zabiegów lub szczegółów związanych z wizytą takich jak numer telefonu lub adres e-mail.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne w celu identyfikacji pacjenta oraz zabiegów które zostały wykonane w naszej klinice. Ponadto przetwarzamy dane kontaktowe w celu skontaktowania się w sprawach wizyt lub do celów reklamowych- informacjach o nowych zabiegach lub promocjach. Organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

5. Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych wpisywanych do kart pacjenta jest warunkiem koniecznym. Bez podania przez Ciebie twoich danych osobowych nie będziemy mogli wykonać usług.

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Zgodnie z przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Możesz także wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w celu realizacji naszych innych prawnie usprawiedliwionych potrzeb. W tym ostatnim wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli nie wystąpi nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania po naszej stronie. Możesz zażądać usunięcia Twoich danych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu obowiązującego prawa. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, możesz skorzystać z tego uprawnienia, gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe (w takim wypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. Skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Informacja o plikach cookies

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Uprzejmie informujemy, że w lokalizacji przy ul. Stradomskiej 7, 31-068 Kraków funkcjonuje Monitoring Wizyjny.

Administratorem danych osobowych jest Angel Clinic Sp. z o.o. ul. Królewska 57/IIp., 30-081, pod numerem KRS 0000574997, NIP 6772392440

 • monitoring wizyjny dotyczy wyłącznie miejsc ogólnodostępnych tj. poczekalni, recepcji i wprowadzony został w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, dozoru nad mieniem oraz zapobiegania incydentom,
 • wszystkie procesy związane z monitoringiem wizyjnym podlegają rygorom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz. Obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych. Identyfikacja zarejestrowanej osoby jest celem wtórnym – i to tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do podjęcia określonych działań dochodzeniowo śledczych (z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach prawa),
 • strefa monitorowana w Angel Clinic jest oznaczona. Informacja nie wskazują precyzyjnie monitorowanego obszaru, oznacza to, że zasięg informacyjny dotyczy najbliższego jej otoczenia,
 • nagrania z monitoringu (dane osobowe) przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. nie dłużej niż 7 dni. Po upływie terminu przechowywania zapis usuwany jest automatycznie poprzez nadpisanie kolejnym zapisem w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie,
 • w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 • osoba objęta monitoringiem ma prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnieniem, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej,
 • rejestrator znajduje się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy Angel Clinic.